Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Pejzaże Kalisza - KULISIEWICZ I JA...prace do 20 maja

Cele konkursu

· upowszechnienie wiadomości o Kaliszu, kształtowanie wrażliwości na otaczające nas piękno

· przybliżenie twórczości urodzonego w Kaliszu artysty Tadeusza Kulisiewicza, która ma być inspiracją dla uczniów, biorących udział w konkursie

· poszerzenie wiadomości na temat technik graficznych i rysunkowych,

· prezentacja dokonań i twórczości dzieci i młodzieży w naszym regionie

Uczestnicy

· wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, również artystycznych, wychowankowie placówek oświatowo –wychowawczych, kulturalnych i uczestnicy świetlic socjoterapeutycznych oraz uczestnicy indywidualni

Warunki uczestnictwa

· praca musi być wykonana samodzielnie

· technika dowolna - ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych przez Tadeusza Kulisiewicza - graficznych i rysunkowych. Możliwe jest też wykorzystanie kolażu.

· forma pracy indywidualna

· format A3 i powyżej, dopuszczalne formaty nietypowe

· nie będą rozpatrywane prace zrolowane

Ważne praca musi być opisana według karty zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.

Nagrody

· Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:

- do 9 lat

- 10 – 12 lat

- 13 – 15 lat

- powyżej 16 lat

- osoby niepełnosprawne bez względu na wiek

Terminy

· Prace należy dostarczyć do 20 maja 2019 r. do Młodzieżowego   Domu Kultury w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w MDK w czerwcu 2019

· O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacje zostaną także zamieszczone na: www.mdk.kalisz.pl

Uwagi końcowe:

  • Zgłoszenie do konkursu jest równoczesne z wyrażeniem zgody na publikowanie prac w celach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
  • Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace można odebrać w MDK do 31 sierpnia 2019 r. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
  • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.