Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Nowe wyzwanie...plan na zdrowie

 

KONKURS PLASTYCZNY
na projekt i realizację
GRAFFITI
„Plan na zdrowie”

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza
w ramach VIII Kaliskiego Tygodnia Zdrowia 2021 „Z pasją po zdrowie”

ORGANIZTOR

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

ul. Teatralna 3, tel. 62 767 25 21


WSPÓŁORGANIZTOR

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kaliszu

CELE KONKURSU

· Ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki, jaką jest graffiti

· Edukowanie młodzieży z zakresu estetyki oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń publiczną

· Pozyskanie nowatorskich i interesujących projektów oraz ich realizacja jako formy przekazu dla osób młodych

· Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

ZASADY UCZESTNICTWA

· Projekt zgłoszony do Konkursu musi być autorską pracą uczestników Konkursu.

· Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłane projekty oświadczają,
że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie.

· Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie projektu graffiti, który na odwrocie zawiera następujące dane:

imię i nazwisko autora, wiek, telefon,

adres e-mail autora lub szkoły.

· Każdy z uczestników może nadesłać lub dostarczyć osobiście lub listownie nie więcej niż trzy prace.

· Format projektów – dowolny (nie mniejszy niż A4), dostosowany do koncepcji autora.

· Projekt może być wykonany dowolną techniką malarską, rysunkową lub graficzną.

· Prace przechodzą na własność organizatora.

· O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Informacje o tym zostaną także zamieszczone na stronie: www.mdk.kalisz.pl

KATEGORIE

-12-15 lat
-powyżej 15 lat
-praca zbiorowa

NAGRODY

· Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

· Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

· Autorzy 4 najciekawszych prac będą mieli możliwość realizacji swojego projektu
w Młodzieżowym Domu Kultury na formacie 250 cm x 120 cm

Termin dostarczania prac: do 21 maja 2021 roku

ul. Teatralna 3, tel. 62 767 25 21

Uwagi końcowe:

· Zgłoszenie do konkursu jest równoczesne
z wyrażeniem zgody na publikowanie prac w celach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

· Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. [1/ Dz.U. z 2019r. poz. 1781, 2/ Rozp. P.E. i RE (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych … (Dz.Urz. UE.L 119 z 04.05.2016 str.1)]. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i ogłoszenia wyników. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.

· Uczestnicy konkursu przesyłają zgodę na udział w konkursie według zał. 1.