Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Komunikat

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie

 

W naszej MDKowskiej działalności nic się nie zmienia. Nadal pracujemy stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Poniżej najistotniejsze zapisy obowiązującego REGULAMINU. Proszę o ich przestrzeganie: 

Organizacja zajęć w MDK:
1. Każda grupa wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Minimalna przestrzeń do zajęć (wypoczynku, zabawy) nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego nauczyciela. W grupie może przebywać do 12 wychowanków, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę do 14.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na i z zajęć niepotrzebnych przedmiotów.
4. Sale zajęć będą systematycznie wietrzone pomiędzy zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Organizacja pracy placówki zminimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
7. Rodzice / opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, przestrzegając zasady jedno dziecko – jedna osoba dorosła. Zakazane jest wchodzenie rodziców do sal.
8. Rodzice / opiekunowie nie pozostają w placówce podczas zajęć.
9. Osoba dorosła wchodzi do budynku w maseczce zakrywającej usta i nos i zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy wejściu.
10. Dziecku może być zmierzona temperatura. Pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora. W sytuacji, gdy temperatura przekracza 37,2 stopnia rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko do domu.
11. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
12. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
14. Należy zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka.
15. Placówka nie organizuje żadnych wyjść poza swój teren.
16. W czasie pracy placówki drzwi wejściowe do budynku pozostają zamknięte.

Dziękuję Wychowankom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom za dotychczasową współpracę w zakresie przestrzegania procedur i proszę o jeszcze większą uwagę i ostrożność.

 

Beata Paszak Dyrektor MDK w Kaliszu